Privacy Policy

De muziekvereniging het MCC orkest hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De muziekvereniging het MCC orkest houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-   Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
     waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens
     zijn beschreven in deze Privacy policy.

    Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt   zich tot enkel die gegevens
    welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
    verwerkt.

-   Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben
    voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-   Passende technische en organisatorische maatregelen hebben
    genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-   Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig
    is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-   Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u
    hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als muziekvereniging het MCCorkest zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het bestuur.